DIPY

KUINKA DIPY SAI ALKUNSA?

Yhdistyksen puheenjohtaja Hasse Karlsson kertoo, että yhdistyksen juuret ovat vuonna 1990-luvun lopulla Turussa toteutetussa dynaamisen lyhytterapian koulutuksessa. Veikko Aalbergin johdolla dynaamista lyhytpsykoterapiaa opiskelleet psykiatrian ja psykologian ammattilaiset perustivat Dynaamisen lyhytterapian yhdistyksen (DLY). Perustajajäseninä olivat Karlssonin itsensä lisäksi Jyrki Heikkilä, Jyrki Korkeila ja Harri Toivola. Jäseniksi kutsuttiin kaikki dynaamisen lyhytterapian 2-vuotiseen koulutusohjelmaan osallistuneet. Yhdistyksen järjestämä ensimmäinen koulutus toteutui kolmannen ja neljännen toimintavuoden aikana. Perustason kurssin dynaamisessa lyhytterapiassa opettajina toimivat psykoterapeutit Leena Jaakkola ja Marketta Kivistö. Yhdistyksen piirissä oli myös useita psykoterapian tutkimuksesta kiinnostuneita jäseniä. Niinpä DLY-yhdistys järjesti vielä kaksi seminaaria psykoterapian tuloksellisuudesta, joissa luennoitsijoina toimi kansainvälisesti tunnettuja psykoterapiatutkijoita.

Lähes alusta alkaen myös interpersoonallinen psykoterapia (IPT) oli mukana, jatkaa Hasse Karlsson. Ensimmäisen Interpersoonallisen terapian kurssin DLY-yhdistys järjesti jo vuonna 2000. Kurssin kouluttajaksi kutsuttiin IPT:n kokeneimpiin kehittäjiin ja tutkijoihin lukeutuva Columbian yliopiston psykiatrian professori John Markowitz.

John Markowitz koulutti myös vuonna 2006 aloitetun Turun yliopiston psykiatrian klinikan IPT-tutkimuksen terapeutteja. Samaan aikaan Suomessa toteutettiin kahta muutakin IPT-tutkimusta, muistaa Karlsson. Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä Anne-Marie Löyttynen, Hannu Koponen, Jarmo Kontunen ja Mauri Marttunen testasivat IPT:n käyttökelpoisuutta psykiatrisen poliklinikan toiminnassa. HUS:in Lohjan sairaanhoitoalueella Heikki Katila, Matti Huttunen ja Hannu Salonheimo toteuttivat IPT:n, ryhmässä tapahtuvan psykoedukatiivisen ja tavanomaisen hoidon vertailun. Johtopäätöksenä kaikista näistä tutkimuksista voitiin todeta, että IPT on luontevasti omaksuttavissa suomalaiseen psykoterapiakäytäntöön.

TUTKIMUKSISTA KÄYTÄNNÖN TYÖVÄLINEEKSI

Hyvät kokemukset IPT:n soveltuvuudesta psykiatriseen avohoitoon Suomessa synnyttivät koulutustarvetta tutkimusprojektien ulkopuolellakin, kertoo yhdistyksen sihteeri Jarmo Kontunen. Tässä yhteydessä tuli myös tarve saada IPT:stä opaskirja suomeksi. Kirja julkaistiin vuonna 2007. DLY yhdistyksen nimeä muutettiin vuonna 2008 muotoon Dynaaminen ja interpersoonallinen psykoterapiayhdistys ry (DIPY) ja yhdistyksen sääntöihin kirjattiin interpersoonallisen psykoterapian osuus, jatkaa Jarmo Kontunen

Vuonna 2010 yhdistys suunnitteli ja järjesti Interpersoonallisen psykoterapian perusteiden ja työnohjauksen koulutuksen Turussa. Kouluttajana toimi jälleen professori Markowitz. IPT:n perusteiden koulutukseen osallistui 42 terveydenhuoltoalan ammattilaista ja IPT:n työnohjauksen koulutuspäivään 11 psykoterapeuttia.

Seuraavana vuonna yhdistys järjesti koulutuspäivän, jonka aiheina olivat IPT:n uudet sovellutukset. Samana vuonna 2011 DIPY:n työnohjaajakoulutukseen osallistuneet terapeutit luennoivat ja toimivat työnohjaajina Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan HYKS:in tilaamassa IPT-koulutuksessa. Koulutus sisälsi 24 tuntia teoriaopetusta ja 24 tuntia työnohjausta. Ryhmän opiskelijat kuvasivat tai ääninauhoittivat IPT:n mukaisen terapiaprosessin työnohjaustaan varten.

DIPY:n jäsenluettelossa oli vuoden 2012 lopussa 30 jäsentä ja yhdistyksen hallituksessa toimivat Hasse Karlsson, Jarmo Kontunen, Anneli Larmo ja Outi Poutanen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä dynaamisesta ja interpersoonallisesta psykoterapiasta kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan laillistettu henkilö. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse
info(at)dipy.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan nimi, tutkinto, ammattinimike, työpaikka, sähköpostiosoite, psykoterapiaopinnot ja perehtyneisyys interpersoonalliseen psykoterapiaan (teoriaopinnot,
kirjallisuuteen perehtyminen, saatu työnohjaus ja kokemus IPT:n mukaisesta työskentelystä?)