Yhdistyksen säännöt

DYNAAMINEN JA INTERPERSOONALLINEN PSYKOTERAPIAYHDISTYS ry

§1. Yhdistyksen nimi on Dynaaminen ja interpersoonallinen psykoterapiayhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku
§2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää dynaamisen ja interpersoonallisen psykoterapian tieteellisen ja ammatillisen toiminnan yleisiä edellytyksiä ja mielenterveystyötä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutusta, toimittaa alan julkaisuja, informoi ja antaa asiantuntijalausuntoja, edistää tutkimustoimintaa ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitoa sekä tekee aloitteita. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

§3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä dynaamisesta ja interpersoonallisesta psykoterapiasta kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan laillistettu henkilö, joka on osoittanut riittävää dokumentoidusti osoitettua perehtyneisyyttä ja osaamista psykoterapiassa. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua koti tai ulkomaisen henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Kunniajäsen valitaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallitus hyväksyy ja päättää jäsenyydestä hakemusten perusteella muut kuin kunniajäsenet.

§4. Yhdistys pitää luetteloa jäsenistään. Luettelossa on mainittuna kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja ajankohtaiset koulutus-, osaamis- ja työtiedot. Jäsen on velvollinen informoimaan jäsentietojen muutoksista yhdistyksen sihteerille.

§5. Varsinainen jäsen suorittaa vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruus määrätään vaalikokouksessa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

§6. Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla sitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

§7. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä: on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Kun erottaminen on tapahtunut edellä olevan kohdan 2. tai 3. mukaan, on asianomaisella oikeus 30 päivän kuluessa erottamisen tiedoksisaannista vaatia asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

§8. Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus jonka muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sihteeri, varainhoitaja ja jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja muu hallituksen jäsen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun sen 4 jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikautensa valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa tämän jäljellä olevaksi kaudeksi uusi jäsen.

§9. Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja valmistella kokouksissa esille tulevat asiat, tehdä tarvittaessa esityksiä, valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen asioita. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistykselle edullisella tavalla ollen oikeutettu päättämään yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä, kuitenkin siten, että kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. hoitaa yhdistyksen yhteistyö koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja seurojen kanssa. valita yhdistyksen toimihenkilöt sekä nimetä tarvittavat työryhmät ja toimikunnat Hallitus on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle.

§10. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja kaksittain. Hallitus voi myös oikeuttaa yhdistyksen hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

§11. Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta ylimääräiseen kokoukseen kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoitettua asiaa varten. Kokouksista annetaan jäsenille tieto kirjeellä, varsinaisista kokouksista kaksi viikkoa ja muista yhdistyksen kokouksista vähintään viikko ennen kokouksen pitämistä.

§12. Äänestystilanteissa ratkaisuksi tulee yksinkertaisen enemmistön kannattama mielipide, paitsi näissä säännöissä erikseen mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

§13. Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toiminta- ja tilikertomus tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja näiden on palautettava se lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§14. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään helmi, – maalis- tai huhtikuun aikana ja vaalikokous loka, marras- tai joulukuun aikana.

§15. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastaja esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta käsitellään muut mahdolliset asiat, joista kokouskutsussa on mainittu.

§16. Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa määrätään jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalle vuodelle valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa tilikautta varten esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään muut mahdolliset asiat, joista kokouskutsussa on mainittu

§17. Yhdistyksen kokouksissa älköön jäsen ottako osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan yhdistyksen edun kanssa, älköön myös hallituksen jäsen ottako osaa tilintarkastajan valintaan.

§18. Yhdistyksen jäsenet voivat alueellisesti tai toimialoittain yhteen liittymällä muodostaa yhdistyksen piirissä rekisteröimättömän jaoksen. Jaoksen perustaminen ja siihen kuuluvien yhdistyksen varsinaisten jäsenten mahdollisen jaosjäsenmaksun suuruus hyväksytään yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jaoston toimintaohjeet.

§19. Muutoksia näihin sääntöihin saa tehdä, jos sitä koskeva ehdotus saa kahdessa yhdistyksen perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin 14 päivää, ainakin 3/4 annetuista äänistä. Ehdotus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokouksen alkua. Sama koskee yhdistyksen purkamista.

§20. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen hallussa olevat jäljelle jääneet varat, sitten kun velat on maksettu ei jäsenille, kuten voimassa olevissa säännöissä on tarkoitettu.

§21. Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§22. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslain säännöksiä.